Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES.

1. Waar in de, deze voorwaarden omvattende,overeenkomst sprake is van 'Opdrachtgever', wordt daaronder verstaan degene die aan zanger Jurjen Koops, hierna JK, een opdracht tot het engageren van de artiest verstrekt heeft, alsmede, voor zover toepasselijk,diens vertegenwoordigers en gemachtigden.

2. Onder 'Artiest' wordt verstaan de zanger of groep zangers waardoor, ten gerieve van opdrachtgever, een optreden wordt verzorgd.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

3. Opdrachtgever is gehouden, de e-mail van de akte van overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst bevestigend aan JK terug te zenden. Niet door JK geautoriseerde wijzigingen in de akte maken deze ongeldig. Het niet bevestigen van de akte van overeenkomst. Door opdrachtgever aan JK kan nimmer strekken tot bewijs dat door opdrachtgever geen opdracht aan JK is verstrekt. Wanneer de e-mail niet binnen 7 dagen na verzending door JK ontvangen is, heeft JK het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat JK ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden.

BEPALINGEN BETREFFENDE OPTREDENS.

4. Aan Opdrachtgever komt geen beroep toe op onbekendheid met de prestaties van de artiest.

5. Tenzij anders is overeengekomen is de artiest gerechtigd 25 minuten per uur, dat het optreden duurt, te pauzeren.

6. Opdrachtgever verplicht zich om, gedurende het optreden en de daartoe noodzakelijke voorafgaande en opvolgende bezigheden van de artiest, per uur tenminste 2 verfrissingen aan de artiest en diens medewerkers aan te bieden.

7. Opdrachtgever garandeert: a) dat er op de plaats van het optreden deugdelijke voorzieningen beschikbaar zijn die nodig zijn om het optreden mogelijk te maken en dat, in geval van optreden in de open lucht, podium en geaarde stroomvoorzieningen goed afgeschermd en afgedekt zijn, zodanig dat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding of zaken voor het optreden benodigd; b) dat het speelvlak voldoende tijd voor aanvang van het optreden beschikbaar is voor opbouw, en tijdens opbouwen, optreden en afbouwen ontoegankelijk is voor publiek; c) dat JK tijdig op de hoogte is van op de plaats van het optreden geldende Algemene Plaatselijke/Politie Verordeningen en andere overheidsvoorschriften die van invloed kunnen zijn op het optreden; d) dat de voor het optreden vereiste vergunningen zijn verleend; e) dat de veiligheid voor, tijdens en na het optreden van artiest en medewerkers van JK gewaarborgd wordt; f) dat de vertegenwoordiger van JK is gerechtigd om het optreden, vergezeld van ten hoogste twee introducés/medewerkers, kosteloos bij te wonen.

ANNULERINGEN.

8. JK is niet meer gehouden aan deze voorwaarden omvattende, overeenkomst zodra opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of wanneer er beslag wordt gelegd op goederen van opdrachtgever.

9.Bij annulering van het optreden door opdrachtgever in de week van de door onze over een gekomen datum is opdrachtgever aan JK 50% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd en dag de voor het optreden 75% en 100% op de dag van het optreden, vanaf het moment van de bevestiging van de akte van overeenkomst.

10. JK is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, indien de artiest op het tijdstip van optreden zal optreden voor radio, televisie of in het buitenland in welk geval aan opdrachtgever geen schadevergoeding toekomt. JK zal echter alles in het werk stellen om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen.

AANSPRAKELIJKHEID.

11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken in beheer van de artiest, op of om de plaats van het optreden. Ook in geval van stroomstoringen, kortsluiting, of vandalisme.

12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van door de artiest beheerde zaken op en om de plaats van het optreden.

13. Tenzij anders overeengekomen komen kosten in verband met muziek auteursrechten voor rekening van opdrachtgever.

OVERMACHT EN WANPRESTATIE.

14. In geval van overmacht aan de zijde van JK, is het gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. JK doet zijn uiterste best om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen.

15. Weersomstandigheden gelden niet als overmacht. Te weinig publieke opkomst of te weinig animo gelden niet als overmacht.

16.Het ontbreken van voor het optreden vereiste vergunningen, geldt niet als overmacht. Het niet door kunnen gaan van een optreden wegens ontbrekende vergunningen geldt als wanprestatie van opdrachtgever ten opzichte van JK.

17. Bij niet nakomen van de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst door opdrachtgever zal deze aan JK een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van het overeengekomen totaalbedrag aan gage, onkosten en indien toepasselijk vermeerderd met alle kosten door JK gemaakt om opdrachtgever tot nakoming of betaling te dwingen.

BETALINGEN.

18. Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever gehouden te zorgen dat het totaal overeengekomen bedrag per bank wordt voldaan voor het optreden.

19. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering die hij op JK heeft of pretendeert, te verrekenen met hetgeen hij uit hoofde van de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst aan JK verschuldigd is.

20. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum is door opdrachtgever rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot de dag dat JK het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. Bij wanbetaling komen alle kosten die met invordering zijn gemoeid voor rekening van opdrachtgever.

RECHTSKEUZE/ GESCHILLEN.

 

21. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortkomende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde advocaat